UAB "Parapharm" homeopatijos vaistinė privatumo politika

 • UAB "Parapharm" homeopatijos vaistinė privatumo politika (toliau – Politika) nusako kaip uždaroji akcinė bendrovė „Parapharm“ homeopatijos vaistinė (toliau – Bendrovė arba Vaistinė) – duomenų valdytojas, juridinio asmens kodas 135877483, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 2-62, Vilnius LT-01106 - renka, apdoroja ir panaudoja savo klientų, kitų asmenų ir duomenų subjektų asmens duomenys.

  Bendrovė maloniai prašo atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką kadangi, kiekvieną kartą lankydami Bendrovės interneto svetainę http://www.lukiskiuvaistine.lt/ (toliau - Elektroninė parduotuvė) sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Bendrovei būtina tvarkyti asmens duomenis, kaip numatyta šioje Politikoje, tam, kad galėtų suteikti savo klientams paslaugas ir parduoti prekes Elektroninėje parduotuvėje. Jeigu klientas nesutinka su šia Politika, Bendrovė prašo neteikti jai asmens duomenų. Šiuo atveju, deja, Bendrovė, negalės užtikrinti klientui galimybės naudotis Elektronine parduotuve.

  Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Elektroninę parduotuvę. Klientai, kurie yra jaunesni negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turėtų gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

  Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento nr. 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

  Bendrovė renka asmens duomenis iš šių šaltinių:

  • iš pačių klientų, interneto svetainės lankytojų, kitų asmenų, kai klientai, interneto svetainės lankytojai, kiti asmenys bendrauja su Bendrove, naudojasi jos paslaugomis, turi teisinių santykių su ja;
  • kai klientai, kiti asmenys lankosi Vaistinėje arba Elektroninėje parduotuvėje, naudojasi jos paslaugomis;
  • iš trečiųjų šalių šaltinių (viešųjų ir komercinių šaltinių).

  Bendrovė tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

  • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, t.y. tik tais atvejais, kai:
   • duomenų subjektas duoda sutikimą;
   • sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
   • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė;
   • tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
   • tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
   • tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.
  • Asmens duomenų kiekio mažinimo, t. y. Bendrovė prašo pateikti tik tiek asmens duomenų, kiek jų reikia suteikti kokybiškas paslaugas klientams ir tik tiek, kiek klientai sutinka jų teikti.
  • Tikslumo, t. y. asmens duomenys, kurie nėra tikslūs yra nedelsiant ištrinami arba ištaisomi.
  • Saugojimo trukmės apribojimo, t. y. asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei būtina tikslams, kuriems jie buvo surinkti.
  • Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
  • Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

  Bendrovėje įgyvendinamos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės siekiant užtikrinti tinkamą surinktų asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

  Asmens duomenų tvarkymas vykdant darbuotojų atranką
  Pretendentų į Bendrovės darbuotojus asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie užsienio kalbų mokėjimo lygį, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti įmonę įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi pretendentų į Bendrovės darbuotojus administravimo tikslu. Šie asmens duomenys tvarkomi tol, kol vyksta darbuotojų atranka. Po atrankos pabaigos šie asmens duomenys sunaikinami, nebent pretendentas į Bendrovės darbuotojus išreiškia sutikimą tolesniam duomenų saugojimui ateities atrankoms.
  Pretendento į Bendrovės darbuotojus asmens duomenys tvarkomi jo sutikimo dalyvauti atrankoje pagrindu, taip pat teisės aktuose numatytų pareigų ir teisių pagrindu.

  Esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys
  Esamų ir buvusių darbuotojų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie darbo stažą įmonėje ir Lietuvos valstybėje, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, duomenys apie užsienio kalbų mokėjimo lygį, duomenys apie išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie leidimus dirbti kitą darbą, informacija apie skatinimus, apdovanojimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti įmonę įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu. Šie asmens duomenys tvarkomi darbdavio ir darbuotojo darbo sutarties bei teisės aktuose nustatytų prievolių įvykdymo pagrindu, bei yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti arba nustatyta teisės aktuose.

  Asmens duomenų tvarkymas, kai Bendrovei pateikiamas skundas, prašymas ar pranešimas
  Asmenų, pateikusių Bendrovei skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pareiškimo data ir numeris (atitinkamose Vaistinės gautų dokumentų registravimo žurnaluose), skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija, skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija, Vaistinės atsakymo į skundus, prašymus ar pareiškimus data ir numeris) tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų administravimo, savo teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir ginimo tikslu. Šie asmens duomenys tvarkomi asmenų, pateikusių Bendrovei skundą, prašymą ar pranešimą sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į Bendrovę. Šie asmens duomenys saugomi 1 metus nuo sprendimo priėmimo.

  Asmens duomenų tvarkymas vykdant vaizdo stebėjimą
  Vaizdo duomenys (vykdomas vaizdo stebėjimas) tvarkomi Bendrovės darbuotojų, jos klientų ir kitų asmenų, kurie lankosi Vaistinėje, bei jų ir Vaistinės turto saugumo užtikrinimo tikslu. Vaizdo duomenys fiksuojami kamera, fiksuojančia erdvę Vaistinės oficinoje. Veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijos nėra naudojamos, užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Vaizdo stebėjimas vykdomas ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių lankytojų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkomi Vaistinės teisėto intereso pagrindu. Šie duomenys saugomi iki 60 kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.

  Verslo partnerių, tiekėjų asmens duomenų tvarkymas
  Verslo partnerių, tiekėjų asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas) tvarkomi santykių su Bendrove užmezgimo, palaikymo ir verslo plėtojimo, sandorių, sutarčių ir susitarimų sudarymo, vykdymo, administravimo, įpareigojimų ir prievolių pagal galiojančius teisės aktus vykdymo tikslais. Šie duomenys saugomi tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaujantis tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose.

  Asmens duomenų tvarkymas, kai įsigyjami receptiniai vaistiniai preparatai arba užsisakomi vaistiniai preparatai ar kiti produktai
  Vaistinės klientų, įsigyjančių receptinių vaistinių preparatų arba užsisakančių vaistinių preparatų ar kitų produktų, tvarkomi tik tie asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas arba ambulatorinės asmens sveikatos istorijos numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), kuriuos Vaistinę įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba kuriuos pateikia klientas ir kurių reikia užsakymui įvykdyti siekiant vykdyti Bendrovės pareigas, susijusias su receptų, įskaitant elektroninius receptus, aptarnavimu, saugojimu, apskaita, vaistų išdavimu bei įvykdyti kliento užsakymą. Šie duomenys tvarkomi gavus Vaistinės kliento sutikimą, kai tokius duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė, siekiant pareikšti, apginti arba vykdyti teisinius reikalavimus.

  Bendrovės Elektroninės parduotuvės klientų asmens duomenų tvarkymas
  Elektroninės parduotuvės klientų asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, gyvenamosios vietos adresas, kitos prekių pristatymo vietos adresas, užsakytos prekės, apmokėjimo būdas, IP adresas) tvarkomi prekių pirkimo-pardavimo Elektroninėje parduotuvėje sutarties sudarymo ir jos vykdymo tikslu, atsakymo į klausimus, užklausas, pastabas pateikimo tikslais. Šie asmens duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie vartotojo paskyros. Jeigu Elektroninės parduotuvės klientas naudojasi Elektroninės parduotuvės paslaugomis be registracijos – 1 metus nuo paskutinio užsakymo. Šie duomenys tvarkomi gavus kliento sutikimą, kai tokius duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė, siekiant pareikšti, apginti arba vykdyti teisinius reikalavimus.

  Bendrovė taip pat tvarko pirkimo istorijos duomenis (pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, bendra pirkinių kaina, užsakymo statusas, mokėjimo būdas) prekių pirkimo-pardavimo Elektroninėje parduotuvėje sutarties sudarymo ir jos vykdymo tikslu, atsakymo į klausimus, užklausas, pastabas pateikimo, Elektroninės parduotuvės administravimo tikslais. Šie duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie vartotojo paskyros. Jeigu Elektroninės parduotuvės klientas naudojasi Elektroninės parduotuvės paslaugomis be registracijos – 1 metus nuo paskutinio užsakymo. Šie duomenys tvarkomi gavus kliento sutikimą, kai tokius duomenis tvarkyti būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė, siekiant pareikšti, apginti arba vykdyti teisinius reikalavimus.

  Facebook ir Facebook įrankiai
  Elektroninės parduotuvės klientai, komentuodami, rašydami žinutes ar kitaip komunikuodami su Bendrove jos socialinio tinklo Facebook puslapyje, turi galimybę savanoriškai dalintis savo asmens duomenimis, kuriuos Bendrovė naudoja tik tuo tikslu, kuriuo šiuos duomenis Elektroninės parduotuvės klientai perdavė Bendrovei. Šiuos duomenis Bendrovė renka ir tvarko klientų sutikimo, išreikšto klientų aktyviais veiksmais (pvz., komentuojant, reaguojant bei dalinantis Bendrovės patalpintais pranešimais) pagrindu, siekiant Bendrovės teisėtų interesų (pvz., siekiant administruoti Facebook puslapį, užtikrinti jo tinkamą veikimą) bei teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimo.

  Bendrovė, siekdama klientams teikti jų poreikius ir įpročius atitinkančią informaciją, naudoja Facebook Insights ir Facebook Ads įrankius. Facebook Insights įrankis teikia Bendrovei anonimizuotą informaciją apie Elektroninės parduotuvės klientaų lankomus puslapius ir jų aktyvumą. Šie duomenys yra naudojami siekiant pagerinti Facebook puslapyje talpinamą turinį ir Elektroninės parduotuvės klientų naudojimosi patirtis. Facebook Ads įrankis naudojamas teikti reklamą, atitinkančią Elektroninės parduotuvės klientų poreikius ir įpročius. Bendrovei naudojantis anksčiau minėtais Facebook įrankiais gali būti kaupiami anoniminiai statistiniai duomenys, pvz., demografiniai duomenys (amžius, lytis, pomėgiai, išsilavinimas, šeiminė padėtis, pareigos, namų ūkio dydį), labiausiai patinkantys puslapiai Bendrovei aktualiose kategorijose, vieta ir kalba ir kt.

  Informacijos, kaip atsisakyti Bendrovės reklamos savo Facebook naujienų sienoje arba, kaip atsisakyti ir (ar) apriboti Facebook diegiamų slapukų ir kitų įskiepių naudojimą galima rasti čia: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences.

  Google Analytics
  Bendrovė, siekdama rinkti statistinę informaciją (statistinius duomenis apie apsilankymų svetainėje skaičių ir trukmę, lankytojų elgsenos tendencijas, srautų šaltinius, lankytojų demografinius duomenis, Elektroninėje parduotuvėje vykdytą paiešką) apie tai, kaip naudojama Elektroninė parduotuvė naudoja Google įrankį Google Analytics. Bendrovė neidentifikuoja atskirų Elektroninės parduotuvės klientų, nes gauna tik anonimizuotus suvestinius duomenis. Google Analytics taip pat naudoja slapukus, kurių sugeneruota informacija apie Elektroninės parduotuvės klientų naudojimąsi Elektronine parduotuve perduodama ne Europos Sąjungoje įrengtiems Google serveriams, ir ten yra laikoma. Daugiau informacijos apie „Google“ privatumo politika galima rasti https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

  Google Maps
  Siekdama vizualiai pateikti informacija Bendrovė naudoja Google Maps aplikacijų programavimo sąsają, kuri, naudojant Google žemėlapius, taip pat renka, tvarko ir naudoja duomenis apie tai, kaip vartotojai naudoja žemėlapio funkcijas. Daugiau informacijos apie Google privatumo politika galima rasti https://policies.google.com/privacy?hl=lt.

  Slapukai
  Elektroninėje parduotuvėje naudojami slapukai (angl. Cookies) - maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kurie yra perduodami iš Elektroninės parduotuvės kliento lankomo tinklalapio į kliento naudojamą įrenginį (kompiuterį, planšetę, išmanųjį telefoną) ir jame išsaugomi, kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti kliento kompiuterį ir matyti jo veiklą internete. Slapukai padeda Elektroninei parduotuvei veikti kaip numatyta, paspartina registruotų Elektroninės parduotuvės klientų prisijungimo prie savo paskyros procesą, pagerina Elektroninės parduotuvės krovimosi greitį, saugumą, leidžia stebėti klientų lankymosi Elektroninėje parduotuvėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie klientų skaičių, išsaugo klientų lankymosi Elektroninėje parduotuvė jeistoriją ir pagal tai ją pritaiko.

  Slapukai skirstomi į:

  • Būtinuosius slapukus, kurie yra būtini Elektroninės parduotuvės veikimui.
  • Funkcinius slapukus, kurie leidžia Elektroninėje parduotuvėje įsiminti klientų pasirinktus nustatymus, pagerina Elektroninės parduotuvės veikimą.
  • Analitinius slapukus, kurie naudojami Elektroninės parduotuvės klientų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai.
  • Tikslinius arba reklaminius slapukus, kurie naudojami parodyti reklaminius skelbimus, kurie galėtų būti įdomūs konkrečiam Elektroninės parduotuvės klientui ir atitiktų jo interesus.

  Elektroninėje parduotuvėje naudojami šie slapukai:

  Slapuko pavadinimas
  Slapuko aprašymas / tipas
  Sukūrimo momentas
  Galiojimo laikas
  attr_filter_clear_all Sesijos metu užtikrina tinkamo prekių filtravimo veikimą. Įeinant į puslapį Pasibaigus naršymo sesijai
  cookieconsent_status Išsaugo vartotojo sutikimą su slapukų naudojimu. Įeinant į puslapį 1 metai
  _cfduid Mailerlite slapukas, kurį sukuria CloudFlare servisas tikrinantis patikimą srauto šaltinį. Įeinant į puslapį 1 metai
  hl Išsaugo vartotojo svetainės kalbos pasirinkimą. Įeinant į puslapį 1 metai
  PHPSESSID Standartinis būtinasis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Įeinant į puslapį Pasibaigus naršymo sesijai
  user_id Skirtas identifikuoti vartotoją. Įeinant į puslapį 100 dienų
  session Sesijos metu suteikia galimybę vartotojui greičiau naršyti puslapyje. Įeinant į puslapį 2 val. nuo įdiegimo/atnaujinimo
  1P_JAR Google Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui. Įeinant į puslapį 2 metai
  _ga Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti ir stebėti kaip lankytojas naudoja svetainę. Įeinant į puslapį 2 metai
  _gali Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti ir stebėti kaip lankytojas naudoja svetainę. Įeinant į puslapį Iki interneto svetainės lango uždarymo
  _gat Used by Google Analytics to throttle request rate. Įeinant į puslapį Iki interneto svetainės lango uždarymo
  _gid Google Analytics slapukas, naudojamas atskirti vartotojus. Įeinant į puslapį 1 para
  NID Registruojamas unikalus ID, kuris identifikuoja sugrįžtančio vartotojo įrenginį. ID naudojamas tikslinei reklamai. Įeinant į puslapį 6 mėnesiai

  Slapukų visada galima atsisakyti, ištrinti ir išjungti pakeičiant naudojamos naršyklės nustatymus, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios Elektroninės parduotuvės funkcijos. Daugiau informacijos apie slapukų atsisakymą, ištrynimą ar išjungimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti galima rasti adresu: http://www.allaboutcookies.org.

  Bendrovė taip pat gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jeigu gautas Bendrovės kliento, interneto svetainės lankytojo, kitų asmenų ir duomenų subjektų sutikimas arba asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

  Tvarkytojai ir duomenų gavėjai
  Bendrovė pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus klientų, kitų asmenų ir duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymui. Šiais paslaugų teikėjais gali būti duomenų tvarkytojai arba duomenų gavėjai, kurie padeda vykdyti Elektroninės parduotuvės teikiamas paslaugas, vystyti Elektroninės parduotuvės funkcionalumus (pvz., duomenų bazių, programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, internetinės veiklos analitikos paslaugų teikėjai, internetinių reklamų paslaugų teikėjai, (pvz., Google, Facebook), įmonės, padedančios pristatyti užsakymus. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui arba duomenų gavėjui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina.

  Bendrovė taip pat gali atskleisti informaciją apie klientus, kitus asmenis ir duomenų subjektus, jeigu:

  • turi tai padaryti pagal teisės aktų reikalavimus;
  • siekdama apginti savo teises ar interesus (įskaitant asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti klientų įsiskolinimus Bendrovei);
  • pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

  Savo asmens duomenų atžvilgiu klientai, interneto svetainės lankytojai, kiti asmens duomenų subjektai turi šias teises:

  • Susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie ir tvarkomi.
  • Reikalauti ištaisyti netikslius arba papildyti neišsamius savo asmens duomenis.
  • Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis.
  • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą remiantis Reglamento 18 straipsnio nuostatomis.
  • Gauti savo asmens duomenis, pateiktus Bendrovei, patogiu formatu ir reikalauti, kad Bendrovė perkeltų šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
  • Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, jeigu asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu.
  • Jeigu klientas, interneto svetainės lankytojas, kitas asmens duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, išvardyti asmenys turi teisę kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją (toliau - VDAI) ir dėl to pateikti skundą (daugiau informacijos - vdai.lrv.lt). Bendrovė, siekdama surasti ir pasiūlyti klientui, interneto svetainės lankytojui, kitam asmens duomenų subjektui tinkamą problemos sprendimą, maloniai prašo susisiekti su ja prieš kreipiantis į VDAI.

  Bendrovės kontaktai
  Norėdamas įgyvendinti savo anksčiau išvardytas teises arba pasiteirauti dėl šios Politikos nuostatų, klientas, kitas asmens duomenų subjektas gali kreiptis į Bendrovę:

  • Elektroniniu paštu duomenuapsauga@lukiskiuvaistine.lt;
  • Telefonu +370 656 87 954;
  • Paštu Vasario 16-osios g. 2-62, Vilnius 01106;
  • Atvykdamas į UAB "Parapharm" homeopatijos vaistinė;

  Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) formą galima rasti čia: prašymas įgyvendinti teises.

  Siunčiamą laišką arba elektroninį laišką adresuokite UAB „Parpaharm“ homeopatijos vaistinė už duomenų apsaugą atsakingam asmeniui.

  Bendrovė, nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, klientui, kitam asmens duomenų subjektui pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus kliento, kito asmens duomenų subjekto prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis informuojama per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo.

  Baigiamosios nuostatos
  Bendrovė gali bet kada atnaujinti šią Politiką. Naujausia šios Politikos versija visada skelbiama Elektroninėje parduotuvėje. Apie Politikos atnaujinimus Bendrovė informuos Elektroninėje parduotuvėje, pateikdama naują Politikos variantą kartu su atliktų pakeitimų datomis.

  Ši Politika taikoma nuo 2018 m. spalio 29 d.

  Ši Politika atnaujinta 2021 m. balandžio sausio 6 d.